Hållbarhet

Tillverkad i Sverige

Nypozin tillverkas hos MedicaNatumin, ett företag som ständigt arbetar efter att alla led ska ha ett hållbart tänk. Inom MedicaNatumin finns en medvetenhet om vårt samhällsansvar. Vårt mål är att kunna tillgodose samtliga intressenters krav och önskemål och därigenom bedriva en hållbar verksamhet avseende såväl ekonomiska som sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål där MedicaNatumin har möjlighet att påverka bland annat följande:

God hälsa och välbefinnandeVårt mål är att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar eller stödjer människokroppens olika funktioner. Säkra produkter av god kvalitet garanteras genom ett långsiktigt arbete enligt internationella standarder och regelverk. Vi är tredjepartscertifierade enligt ISO 13485 för tillverkning av medicintekniska produkter, enligt ISO 22716 för tillverkning av kosmetiska produkter, samt enligt riktlinjer för Säkra kosttillskott till konsument.

 

God utbildning för allaMedicaNatumin är stolt sponsor till utbildningsprojektet Zimlat for life. Projektet bedrivs utanför Mombasa och har sedan starten 1997 givit många tusen fattiga barn skolgång, utbildning och därmed goda förutsättningar för ett självständigt liv. Zimlat for life är ett unikt projekt utan politisk eller religiös inriktning, där varje krona går dit den ska. Vi har valt att bidra till några flickors skolgång för att öka deras, samt deras familjers, chans till ett bättre liv.

 

JämställdhetMedicaNatumin har en nästintill helt jämställd organisation sett till manlig/kvinnlig fördelning bland medarbetarna. Lönekartläggning visar att ingen lönediskriminering finns. Med en kvinna på VD-posten visar MedicaNatumin vägen mot jämställdhet på högre beslutsnivåer i näringslivet.

 

 

 

Hållbar energi för alla

MedicaNatumin använder enbart el från förnybara källor och en stor del kommer från solcellsanläggningen som är installerad på taket på produktionsanläggningen i Habo. Den dimensionerade toppeffekten från anläggningen är på 255.000 kWh. Under 2019 producerades hela 250.000 kWh, och vi har konsumerat 139.000 kWh av dessa, vilket under året motsvarar 30 % av den totala elförbrukning. Vi har kunnat bidra till en bättre miljö, genom att spara in våra utsläpp av CO2 med nära 100 ton, vilket motsvarar en liten egen skog av 330 planterade träd.

 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtEn viktig förutsättning för MedicaNatumins framgång är självklart medarbetarna. Flertalet åtgärder görs för att skapa en bra trivsel och arbetsmiljö. MedicaNatumin ska ha rätt organisation med tydliga roller och ansvarsområden, processer och inriktning för att möta företagets målsättningar. Vi ska möjliggöra detta genom att ta tillvara på och utveckla kompetensen i organisationen. Vi vill att våra medarbetare ska må bra på jobbet, såväl fysiskt som psykiskt och socialt och strävar därför att arbeta proaktivt och uppmärksamt på risker i arbetsmiljön.

 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

MedicaNatumins innovationsstrategi bygger på att utveckla unika produkter baserade på innovativa ingredienser för att främja våra prioriterade hälsovårdsområden eller adressera möjliga nya nischområden.

 

 

 

 

Hållbar konsumtion och produktion

Vi följer upp vår miljöpåverkan kontinuerligt och arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Detta för att kunna garantera miljövänlig hantering av kemikalier och avfall i enlighet med miljölagstiftningen, samt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

 

 

Ekosystem och biologisk mångfald

En viktig del av vårt arbete är att välja hållbart producerade ingredienser till våra produkter. Palmolja är en viktig råvara vid tillverkning av kosmetiska produkter baserade på naturligt innehåll. Denna råvara har unika egenskaper relaterade till textur, smak och doft. Vi tar aktivt ansvar för vårt användande av palmolja genom vårt medlemskap i The Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO är en icke-vinstdrivande organisation med syfte att göra hållbart producerad palmolja till norm. Genom att stödja den hållbara palmoljeproduktionen kan vi bidra till att skapa arbetstillfällen som hjälper miljontals människor ur fattigdom och samtidigt minska den negativa påverkan på biodiversiteten i tropikerna som den konventionella palmodlingen annars orsakar. Samtidigt som vi arbetar aktivt med att öka andelen certifierad palmolja i våra inköp så kompenseras övriga palmoljebaserade råvaror vi köper in fullt ut med krediter enligt RSPO:s modell för book-and-claim.   

 

Fredliga och inkluderande samhällenBaserat på vårt åtagande gällande en hållbar verksamhet har vi etablerat en Code of Conduct för att göra vår position tydlig för alla intressenter såsom leverantörer, medarbetare och andra relevanta parter. Vårt övergripande mål är att uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrätt samt miljöskydd såväl inom företaget som i samarbete med våra externa partners. Code of Conduct innehåller internationellt erkända krav rörande mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt samt miljöskydd. Våra leverantörer av produkter och tjänster skall efterleva Code of Conduct och vi förväntar oss även att de garanterar att deras leverantörer i sin tur också gör det. Vårt medlemskap i Sedex ger tillgång till världens största samarbetsplattform för delning av hållbarhetsdata i leverantörskedjan – detta ger goda förutsättningar för att bedriva en ansvarsfull verksamhet.